|                

 
 
 
 

XI


24 2014
* *
<<

XI


24 2014
.
FCI ()


.


- 1

- 1,
99. AYNURA DAUR DON
25.11.11
.., .
IL'KHAN DAUR DON x BASSARA DAUR DON
T.M.

 

- 1

- 2,
101. ERDAMCHI KARA YULDUZ
07.11.09
.., .
ASHALAN AGASS VARUH x UMIDA KARA YULDUZ
B.H.

 

- 1
- 3,
102. HAFIZ-CllAIR KENDRA
21.09.12
.., .
BABAY ERFOLG MASTER CHICHEKLER BAYAZ-BURY
..

 

- 1
- 4
100. BAHRAMA TYLLA ACHAR
12.07.11
..
NADZHIB KAZAH-IT SIRIYA BAYAZ-BURY
.., .

 

 

 

<<